Officiel klubside for Ford T Nørder
FORD T KLUBBEN DANMARK

Vedtægter

Ford T Kubben Danmark vedtægter

 1. Klubbens navn er: Ford T Klubben Danmark.
 2. Klubbens formål er at bevare Ford T biler og holde dem kørende, samt udgive et klubblad.
 3. Klubbens regnskabsår går fra i. januar til 31. december.
 4. Generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar, og annonceres i bladet i oktober- og eventuelt i januar-nummeret.
 5. Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 6. Ved afstemninger på generalforsamlingen, kan kun medlemmer, der har betalt kontingent rettidigt, stemme med én stemme pr. betalt kontingent.
 7. På generalforsamlingen fastsættes det årlige kontingent til dækning af klubbens aktiviteter. Girokort udsendes sammen med bladet for april kvartal med påført tids- frist for betalingen af kontingentet. Der kan opkræves rykkergebyr.
 8. Bestyrelsen består af 7 medlemmer + en suppleant. 6 medlemmer vælges for 2 år ad gangen på generalforsamlingen. 3 er på valg i lige år, og 3 er på valg i ulige år. Formand, suppleant og revisor vælges hvert år på generalforsamlingen, herefter konstituerer bestyrelsen sig.
  Såfremt mindst I medlem ønsker det, skal afstemningen foregå skriftligt.
 9. Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ønsker det.
 10. Klubben kan kun opløses på en ordinær generalforsamling hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, eller på en ekstraordinær generalforsamling ved simpelt flertal. I tilfælde af at klubben opløses, fordeles klubbens aktiver af generalforsamlingen.
 11. Ved evt, optagelse af lån, skal dette godkendes på en generalforsamling.

  Vedtægter vedtaget på generalforsamIing den 4. februar 2007.